Tuesday, 11 April 2017

BABAD JAKA TINGKIR

Pupuh I
Dhandhanggula


1.Nihan doning ulun manulad Sri/ ring sarkara mamrih memardawa/ tyas wigena panjutane/ juwet silarjeng tuwuh/ wahananing kahanan jati/ sujana paramariya/ witaning tumuwuh/ winangun ingkang sasmita/ ginupita kang serat Babad Jaka Tingkir/ malar dadya pusaka//.

2.Ing ri Akad duk wiwit mengeti/ kaping kalih likur sasi Sapar/  wanci pukul sawelase/ lintang ingkang lumaku/  nuju sangat lintang Mustari/ pareng warsa Jimawal/ sancayaning Windu lek Jawi mangsa katiga/ ping nembelas sengkala Sang Mahamuni/ Anata Goraning Rat//.


3.Ejrah Nabi tarehnya marengi/ sinengkalan Pandhita Aguna/ sinembah ing Jagad kabeh/ lek Walandi Anggustus/ kaping tigalikur winarni/ sengkala Trus Sinembah/ Sariraning Ratu/ kang mangka pandoning pudya/ tarlen muhung risang amurweng dumadi/ widining sabuwana//.4.Kang murah ing dunya sih ing akir/ sang akerti ring saptapratala/ len tang kasapta kasane/ sesiring rat sawegung/ panggelaming wiyat pratiwi/ tiningkah tatakrama/ mamrih tartibipun/ urut-uruting paningtah/ sampurnane dadining sakalir-kalir/ pan ing dalem nem dina//.


5.Nulya andadeken ngarasy kursi/ karsaning Suksma Saellahu ngasya/  memuruk ing kawulane/ barang pakartenipun/ ing manungsa den enget ing wit/ aja na budi ganas/ ing tingkah kasusu/ sami nganggea ukara/ ing tartibe denya pareng anuju kapti/ wahyaning mangsa kala//.


6.Ri titaning ulun mangastuti/ ring Sang Hyang kang Anurageng jagad/ tandya pepudyeng dutane/ ing Hywang kang Mahaluhur/ Kangjeng Nabi Muhamadinil/ Mustapa nabiyulah/ panguluning rasul/ wekasaning pra ambiya/ nayakaning bawana dipaning bumi/ gegentining Hyang Suksma//.


7.Sang nur ing rat tersandhaning widi/ pan saestu witaning tumitah/ Nur Muhamad kajatene/ muga-muga satuhu/ winantua rahmating Widi/ utawi sulaming Hyang/  lan pasianipun, tertamtu dhumawuh marang/ nabi duta Muhamad ingkang sinelir/ lintang kawula-warga//.


8.Muwah para sakabat pangarsi/ dining kang kanang Sayid Abubakar/ myang Sayid Umar malihe/ Sayid Usman puniku/ sekawane Sang Sayid Ali/ samya dadya kalipah/ gegentining rasul/ anutuken lelampahan/ ira Kangjeng nabi angrata agami/ amranata ing jagad//.


9.Amabakduana pun sawusing/ sampat paripurnaning pamudya/ kang winarneng panggalange/ lelagon kang ginelung/ pamugeling carita Jawi/ babading Tanah Jawa/ lelampahanipun/ para nata kang ginita/ wusing jaman Srikalaraja pepati/ Dewaraja semana//.


10.Jaman iku ingkang amekasi/ panjenenganira naranata/ Raden Alit duk timure/ jumeneng sang aprabu/ Erawjjaya ping gangsal nenggih/ ing nagri Majalengka/ jangkep satus tahun/ umuring ponang nagara/ turun sapta kang jumeneng narapati/ ing nagri Majalengka//.


11.Wiwit prabu Suruh duk ing nguni/ sasedane ginantya ing putra/ Sang Prabu Anom namane/ pan kekalih puniku/ dereng nama Brawijaya Ji/ anulya putranira/ wiwit namanipun/ Sri Brawijaya kapisan/ putra nama Brawijaya kaping kalih/ nulya malih putranya//.


12.Nama Brawijaya kaping katri/ putranipun nama Brawijaya/ ingkang kaping sekawane/ Raden Alit puniku/ Brawijaya ping limaneki/ jangkep ing tedhak sapta/ kuneng kang winuwus/ ing carita kang cinegat/ sabedhahe nagari ing Majapahit/ musnane Brawijaya//.


13.Lenyep saking manusapadeki/ apan sumengka mengawak braja/ minggah mring muksapadane/ datan kalawan lampus/ paripurna waluya jati/ ing jaman kasucian kasampurnanipun/ sang aprabu Brawijaya/ sampun putus patitising jatimurti/ waskitheng sangkan-paran//.


14.Datan samar kawuryaning urip/ urip trusing jaman kalanggengan/ pira-pira kamuktene/ ing karaton kang saestu/ saestu datan kena winilis/ pan tikel pira-pira/ lan duk meksihipun/ neng jaman nungsapada/ cinarita duk muksane Sribupati/ dinulur ing punggawa//.


15.Gajahmada Rakyan Mahapatih lawan sagung bupati satriya/ punggawa para mantrine/ sawadya-kuswanipun/ ingkang sampun sami winasis/ putus ring kamuksan/ tan samar ing kawruh/ tinarimeng kasunyatan/ bisa milu ing muksane Sribupati/ kang bodho datan bisa//.


16.Nadya nguni sumilih ing mangkin/ yen wong tanpa ataki-takia/ kapataka ing temahe/ anelangsa ing pungkur/ kumprung pengung tan wrin ing wadi/ wadining widayaka/ nayakaning kawruh/ kawruh maring kalepasan/ praptaning don si bodho aneniwasi/ beda lan kang wus bisa//.


17.Watawise kang tumut sang aji/ sapratigan wadya Majalengka/ ingkang tuwa-tuwa bae/ kang anem kinen kantun/ amencarna wiji ing wuri/ kinen sami nungkula/ manjing Islam luhung/ kejawi kang sampun samya/ nungkul batin wus anggawa Islam suci/ samya anandhang iman//.


18.Nanging ana bekjane kang kari/ ingkang datan bisa milu muksa/ dene salin agamane/ kang tata Buda kupur/ sinalinan agama gusti/ sami anandhang iman/ Islam pan linuhung/ sirnaning kang tata Buda/ duk bedhahe nagari ing Majapahit/ semana sinengkalan//.


19.Sirna Ilang Pakartining Bumi/ duk semana sinalinan jaman/ Kalawijisaya alame/ ngadiyati puniku/ tigang tanah ponang nagari/ ing Benang Giri Demak/ narendra kang sepuh/ paparab nata pandhita/ iya Prabu Anyakrakusumeng Bumi/ ya Jeng Sinuhun Benang//.


20.Jejuluke Sang Mahadimurti/ iya Sri Mahanarendra wadat/ wadat salami-lamine/ jumeneng wali Kutub/ Ghousul Ngalam Kutub Rabani/ kang ngasrama ing Benang/ asesunya samun/ pinidha kinantha-kantha/ pakukuthan yekang minangka kuthadi/ nenggih Sang Adiningrat//.


21.Dene ratu ingkang kaping kalih/ pan kaipe mring Jeng Sunan Benang/ Prabu Satmata namane/ jumeneng Ratu Tunggul/ iya Kangjeng Sinuhun Giri/ Mustapa Purbaningrat/ Jeng Wali Kutub/ tetungguling parentah amisesani/ ing jagad Tanah Jawa//.


22.Kang ngrenggani pura diri ing Giri/ ya ing Girialiman kadatyan/ dene ratu ping tigane/ kang mangka wakilipun/ dening Kangjeng Sunan kekalih/ kekutha ing bumi Demak/ warising kaprabun/ sutaning Sri Brawijaya/ ginantyaken karatoning Tanah Jawi/ Adipati Bintara//.


23.Kang angangkat jumenengira ji/ nenggih Kangjeng para waliyulah/ myang pandhita gedhe-gedhe/ para mukmin gung-agung/  ing sa tanah Jawa ngestreni/ yen Dipati Bintara/ angalih jejuluk/ naradipati Palembang/ bisikane Panembahan Bintareki/ lan malih sinung nama//.


24.Senopati Jimbun kang wewangi/ kalipahing rasul nagri Demak/ angreh Tanah Jawa kabeh/ duk jumenenge prabu/ sinengkalan Dahana Mati/ Siniram ing Narendra/ nengena karuhun/ kang jumeneng nagri Demak/ tan winarna gantya kang wursita malih/ amangsuli carita//.


25.Kang ginancar ing kandhanireki/ Prabu Brawijaya kang wekasan/ kacatur kathah putrane/ kang saking garwa sepuh/ Jara ranira nerpati/ putri saking ing Cempa/ kang kocap warna yu/ pinunjul ing pramudita/ sang dayinta nama Ratu Dwarawati/ yeku kang kacarita//.


26.Darbe cahya kasumbagan warni/ ing sadina malih kaping sapta/ salin-sumalin warnane/ tetiga putranipun/ ingkang urip bae winarni/ kang pejah tan winarna/ dene ingkang sepuh/ pambajengira sang nata/ pan wanodya Ratu Pembayun nameki/ suwarna langkung endah//.


27.Antuk waris saking ibuneki/ semburating cahya kasumbagan/ sumunu cahya angene/ pakramanira antuk/ sang aprabu ing Pajang Pengging/ Sang Sri Handayaningrat/ sektine kalangkung/ aprawira widigdaya/ ing prang ampuh keh ratu sabrang kajodhi/ sinoring pabaratan//.


28.Duk ing nguni kala andon jurit/  Srinarendra pan maksih jejaka/ Sang nateng Bali purwane/ dupi balilanipun/ datan purun kareh mring Jawi/ prabu Kalagerjita/ nateng Bali Agung/ apan sampun tigang warsa/ denya datan utusan atur upeti/ marang ing Majalengka//.


29.Amet sraya mring iiyan nagari/ arsa njara maring Majalengka/ tigang leksa prajurite/ Balambangan pinukul/ wadya Bali unggul ing jurit/ pra dipati brang wetan/ kasoran ing pupuh/ wong ing Bali duk semana/ apan lagya winongwong jayaning jurit/ wong Jawa kagegeran//.


30.Pan anglaruk ngilen wong ing Bali/ wadya ji Majalengka duk semana/ ingkang amethuk yudane/ dhadhal larut suh luyut/ datan wonten kang mangga pulih/ wong gedhe tyase kadya/ wanudya sadarum/ tan ana darbe kasoran/ giris mulad marang srayane wong Bali/ ing prang karya asmara//.No comments:

Post a Comment